055 312 56 60 info@mlpercussion.nl

Algemene voorwaarden MLPercussion

Datum: 1 januari 2023, versie 1.0

 

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 

Opdrachtnemer:  MLPercussion, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mireille M. Linger, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 76811255

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer

Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van diensten

Schriftelijk: dit kan zijn in geschreven vorm of via e-mail.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken zijn.

2.3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

MLP Bedrijven – teambuildings, bedrijfsuitjes, familiedagen en evenementen

Artikel 3 Offertes

3.1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

3.2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

3.4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders heeft aangegeven.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

4.1 Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

5.1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

5.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

5.5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7. Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen (bijvoorbeeld geluidsoverlast) en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele problemen en kosten, die het niet hebben van de nodige vergunningen met zich meebrengt.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

6.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt opdrachtnemer dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer heeft het recht de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

6.2. Als een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 6.3. In afwijking van lid 6.1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

8.1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

8.2. Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de opdrachtnemer gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

8.3. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 juli van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

8.4. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

8.5. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 9 Onkosten

9.1 Opdrachtnemer brengt de volgende onkosten in rekening bij de opdrachtgever:
– Reiskosten: afhankelijk van het aantal af te leggen kilometers en de op die dag geldende brandstofprijzen. Reiskosten worden gerekend
vanaf Apeldoorn, locatie van MLPercussion tot de betreffende locatie.
– Parkeerkosten: tegen de op locatie geldende tarieven
– De prijs van de te leveren diensten
-Voorbereidingstijd
– Docenten
– instrumentengebruik en vervoerskosten van instrumenten
– prijs van de door opdrachtnemer aangeboden en gebruikte locatie.

 

Artikel 10 Opzegging

10.1. Indien de opdrachtgever een andersoortige opdracht als genoemd in artikel 12.1 opzegt na schriftelijk akkoord van beide partijen, is opdrachtnemer gerechtigd om in alle redelijkheid zijn reeds gewerkte uren in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 11 Annuleringen en wijzigingen

11.1. Als de activiteit niet kan plaatsvinden, door ziekte of door andere onvoorziene omstandigheden buiten de machte van opdrachtnemer, dan dient de opdrachtgever ten spoedigste hierover in kennis te worden gesteld. In dit geval zal er met de opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt om de activiteit alsnog te laten doorgaan op een ander moment.

11.2. Bij annulering vanaf 24 uur voor de activiteit, brengt opdrachtnemer het volledige bedrag in rekening bij de opdrachtgever.
15.7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder verdere verplichtingen in gevallen van ernstige ziekte en natuurrampen of andere van buitenaf komende zaken waar opdrachtnemer geen invloed op heeft. In deze gevallen zal er een nieuwe overeenkomst worden opgesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

11.3. Als er bij workshops het aantal deelnemers minder is dan het schriftelijk overeengekomen vermelde aantal, vindt er geen restitutiebedrag plaats.

11.4. Als het programma door opdrachtgever op de dag van de uitvoering is gewijzigd, of wanneer er een wachttijd optreedt die niet binnen het contract is opgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd per uur een vergoeding van € 35,00, zegge vijfendertig euro, te rekenen.

 

MLP Particulieren – lessen, workshops

Artikel 12 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

12.1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

12.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

12.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 13 Contractsduur; uitvoeringstermijn

13.1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2. Bij inschrijving voor de reguliere lessen gaat opdrachtgever de lessen aan voor onbepaalde tijd. Opzegging van deze onbepaalde tijd dient te geschieden zoals omschreven in artikel 14.

13.3. Inzake reguliere lessen en/of workshops is het niet aanwezig zijn van de opdrachtgever voor diens eigen risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet-gevolgde lessen en/of workshops.

Artikel 14 Tarieven

14.1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

14.2. Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de opdrachtnemer gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

14.3. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 juli van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

14.4. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

14.5. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 15 Onkosten

15.1 Opdrachtnemer brengt de volgende onkosten in rekening bij de opdrachtgever:
– Reiskosten: afhankelijk van het aantal af te leggen kilometers en de op die dag geldende brandstofprijzen. Reiskosten worden gerekend vanaf Apeldoorn, locatie van MLPercussion tot de betreffende locatie.
– Parkeerkosten: tegen de op lokatie geldende tarieven
– De prijs van de te leveren diensten
-Voorbereidingstijd
– Docenten
– instrumentengebruik en vervoerskosten van instrumenten
– prijs van de door opdrachtnemer aangeboden en gebruikte locatie.

 

Artikel 16 Betalingsvoorwaarden

16.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
16.2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen.

 

Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 50,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.

16.3. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

16.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
16.5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

 

Artikel 17 Opzegging

17.1. Als de opdrachtgever zijn reguliere les wenst op te zeggen, dient hij een opzegtermijn van 28 dagen in acht te nemen. 28 dagen voor de start van een lesblok dient de opzegging schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan opdrachtnemer. In dit geval wordt het eventueel betaalde lesgeld teruggestort op rekening van de opdrachtgever. Bij opzegging na deze 28 dagen vindt er geen restitutie van het lesgeld meer plaats en dient de factuur door de opdrachtgever alsnog betaald te worden.
17.2. Indien de opdrachtgever opzegt na schriftelijk akkoord van beide partijen, is opdrachtnemer gerechtigd om in alle redelijkheid zijn reeds gewerkte uren in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 18 Annuleringen en wijzigingen

18.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om tot uiterlijk 2 dagen van tevoren een les of workshop te annuleren als er sprake is van te weinig aanmeldingen. In dit geval wordt alleen het betaalde lesgeld teruggestort op rekening van de opdrachtgever of er wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de les alsnog te laten doorgaan op een ander moment.

18.2. In geval van ziekte van de docent verzorgt de docent zelf een vervanger van zijn/haar lessen. In dit geval zal er bij doorgang van de lessen, ongeacht welke docent, geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

18.3. Als de les niet kan plaatsvinden, door ziekte van de docent of door andere onvoorziene omstandigheden buiten de machte van opdrachtnemer, dan dient de opdrachtgever ten spoedigste hierover in kennis te worden gesteld. In dit geval zal er met de opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt om de les alsnog te laten doorgaan op een ander moment.

18.4. Indien opdrachtnemer de les of een deel van het lesblok annuleert op grond van andere redenen als bovengenoemd, dan zal er een afspraak worden gemaakt met de opdrachtgever om restitutie van het betreffende lesgeld te laten plaatsvinden of om een nieuwe afspraak te maken om de les of deel van het lesblok alsnog te laten doorgaan op een ander moment.

18.5. Indien opdrachtgever tijdens de lesdag of in de tijd van de les, een optreden heeft waar hij/zij aan kan deelnemen, zal er geen restitutie plaatsvinden van dit deel van het lesgeld.

18.6. Indien opdrachtgever zich schriftelijk aanmeldt voor een lopend regulier lesblok, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid deze te annuleren tot de verzenddatum van de factuur. Na deze verzenddatum kan het betreffende lesblok niet meer geannuleerd worden.

 

MLP Reizen

Artikel 19 Inschrijving

19.1 Inschrijving is pas geldig zodra de inschrijving schriftelijk is ontvangen. Hier krijgt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van.

Artikel 20 Kosten

20.1 Voor het workshopbedrag ontvangen de deelnemers een factuur. Het bedrag dient gestort te worden op het, op de factuur genoemde, bankrekeningnummer van MLPercussion onder vermelding van het factuurnummer.

20.2 De reis naar en van Brazilië, het eten, leefgeld en optionele workshops zijn niet in het workshopbedrag inbegrepen.

Artikel 21 Annulering of wijziging reis

21.1 Voor het annuleren van de workshop op en na 1 oktober 2023 wordt 50% van het workshopgeld in rekening gebracht. Voor het annuleren van de workshop op en na 1 november 2023, ongeacht welke reden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

21.2 Het is mogelijk om iemand anders in jouw plaats naar de workshop te sturen. Dit dient van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan MLPercussion.

21.3 Bij annulering van de workshop door MLPercussion (bijvoorbeeld in geval van te weinig deelnemers of onvoorziene omstandigheden buiten machte van MLPercussion) wordt alleen het betaalde workshopbedrag teruggestort.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

22.1 MLPercussion is niet aansprakelijk voor verlies, schade en diefstal van goederen van deelnemers en/of letsel/ziekte van deelnemers in welke vorm dan ook. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf.

 

Artikel 23 Verblijf

23.1 Het verblijf in Salvador Bahia is in “Pousada da Mangueira”. De deelnemers dienen zelf tijdig in het hotel in te checken. De deelnemers dienen zelf tijdig uit te checken. MLPercussion is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit nalatigheid hiervan.

23.2 MLPercussion maakt gebruik van tweepersoonskamers voor de deelnemers van Drums of Brazil. In sommige gevallen is het mogelijk om in een eenpersoonskamer te verblijven. Dit kan echter niet gegarandeerd worden door MLPercussion.

 

Algemeen

Artikel 24 Geschillen

24.1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.

24.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 25 Video- en geluidsopnamen

25.1. Het maken van geluids- en/of beeldopnamen door of namens opdrachtgever, anders dan voor privé́-gebruik, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

25.2. Het maken van geluids- en/of beeldopnamen door of namens opdrachtnemer, ter promotie, is toegestaan tenzij opdrachtgever van tevoren zijn bezwaar schriftelijk kenbaar maakt aan opdrachtnemer.

25.3. Opdrachtgever geeft over artikel 16.2 ook toestemming inzake eventueel aanwezige derden zijnerzijds en draagt hiervoor de aansprakelijkheid.

 

Artikel 26 Opschorting en ontbinding

26.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

26.2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

26.3. Als Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

26.4. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

26.5. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

26.6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 27 Aansprakelijkheid

27.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

27.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het honorarium, dat door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van tweehonderdvijftig euro, €250,00 voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. Onder opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers en ook eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

27.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij op basis van artikel 4 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

27.4. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

27.5. Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

27.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

27.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel van opdrachtgever aan activiteiten van MLPercussion. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien materiaal beschadigd raakt door het niet of onjuist opvolgen van de instructies of door agressie, zal deze schade door opdrachtgever vergoed worden.

27.8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade aangericht door wie dan ook, aan of vermissing van goederen van opdrachtgever die in MLPercussion aanwezig zijn. Alle goederen achtergelaten door opdrachtgever of derden in het pand van opdrachtnemer, met uitzondering van instrumenten, worden vier weken bewaard. Bij het niet ophalen van deze goederen behoudt opdrachtnemer zich het recht om deze goederen te vernietigen, zonder aansprakelijk gesteld te worden.

 

Artikel 28 Vrijwaringen

28.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 29 Overmacht

29.1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door overmacht.

29.2. Onder overmacht wordt verstaan dat wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer/opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

29.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

29.4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

29.5. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 30 Toepasselijk recht

30.1 Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.